Nasze usługi

Szkolenia BHP

W ramach usługi prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp, ppoż i pierwszej pomocy dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, a także dla pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych, robotniczych i inżynieryjno – technicznych.

Zgodnie z Kodeksem Pracy na każdej polskiej firmie spoczywa obowiązek zaznajomienia pracownika z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nie wolno dopuścić do pracy osoby, która nie przeszła odpowiedniego przeszkolenia w zakresie bhp. W ramach naszych usług prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp, ppoż i pierwszej pomocy dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, a także dla pracowników na stanowiskach administracyjno – biurowych, robotniczych i inżynieryjno – technicznych. Nasz zespół posiada wszelkie uprawnienia oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń. Uczestnikom przekazujemy wiedze w sposób rzetelny i wyczerpujący. Szkolenia zakończone są egzaminem oraz uzyskaniem wymaganych prawnie certyfikatów. Szkolenia prowadzimy indywidualnie dla pojedynczych pracowników lub w grupach zorganizowanych. W przypadku wybranych stanowisk istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia online na naszej platformie e learningowej.

Nasze usługi

Rodzaje szkoleń

Szkolenia wstępne

Wymóg przeprowadzenia szkoleń z zakresu bhp wskazany jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.)

Zgodnie § 8 szkolenie wstępne bhp jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje szkolenie wstępne ogólne, zwane “instruktażem ogólnym” oraz szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane “instruktażem stanowiskowym”.

zapewnia uczestnikom poznanie podstawowych przepisów BHP zawartych w Kodeksie Pracy, zasad udzielania pierwszej pomocy oraz regulaminów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Przeprowadzany jest przez pracodawcę lub osobę kierującą pracownikami. Zapewnia uczestnikom zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach, ryzykiem zawodowym, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. Instruktaż powinno się przeprowadzić za każdym razem kiedy zmieniają się warunki pracy, ale również dla pracownika, który zmienia stanowisko pracy. W przypadku gdy pracownik wykonuje pracę na kilku stanowiskach powinien odbyć instruktaż na każdym z nich.

Instruktaż stanowiskowy powinien obejmować następujące zagadnienia:

1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności:

a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem:

  • elementów pomieszczenia pracy, w którym ma pracować pracownik, mający wpływ na warunki pracy pracownika (np. oświetlenie, ogrzewanie, wentylacja, urządzenia techniczne, urządzenia ochronne, itp.);
  • elementów stanowiska roboczego mających wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy (np. pozycja przy pracy, oświetlenie miejscowe, wentylacja miejscowa, urządzenia zabezpieczające, ostrzegawcze i sygnalizacyjne, narzędzia pracy, surowce i produkty itp.);
  • przebiegu procesu pracy na stanowisku pracy w nawiązaniu do procesu produkcyjnego (działalności) w całej komórce organizacyjnej i w zakładzie pracy;

b) omówienie zagrożeń wynikających przy określonych czynnościach na stanowisku pracy, wyników oceny ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą i sposobów ochrony przed zagrożeniami oraz zasad postępowania w razie wypadku lub awarii;
c) przygotowanie wyposażenia stanowiska roboczego do wykonywania określonego zadania.

2. Pokaz przez instruktora sposobu wykonywania pracy na stanowisku pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem metod bezpiecznego wykonywania poszczególnych czynności i ze szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne.

3. Próbne wykonanie zadania przez pracownika pod kontrolą instruktora.

4. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora.

5. Omówienie i ocena przebiegu wykonywania pracy przez pracownika.

6. Na podstawie powyższych wytycznych należy opracować program szczegółowy instruktażu stanowiskowego.

Szkolenia okresowe mają na celu:
  • zapoznanie pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy na określonych stanowiskach oraz z obowiązkami i odpowiedzialnością w dziedzinie bhp,
  • zaznajomienie z zagrożeniami wypadkowymi i chorobowymi związanymi z wykonywaną pracą,
  • umożliwienie nabycia umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz nabycie podstawowych umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy
Ważne informacje

Harmonogram szkoleń BHP

RODZAJ STANOWISKA PRACYWSTĘPNEPIERWSZE OKRESOWEDRUGIE OKRESOWEFORMA SZKOLENIA
Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikamiprzed dopuszczeniem do pracydo 6 m-cy od rozpoczęcia pracyraz na 5 latkurs, seminarium, samokształcenie kierowane – szkolenie online
Pracownicy na stanowiskach robotniczychprzed dopuszczeniem do pracydo 12 m-cy od rozpoczęcia pracynie rzadziej niż raz na 3 latainstruktaż na stanowisku pracy + wykład
Pracownicy na stanowiskach robotniczych, na których występują prace szczególnie niebezpieczneprzed dopuszczeniem do pracydo 12 m-cy od rozpoczęcia pracynie rzadziej niż raz na 1 rokinstruktaż na stanowisku pracy + wykład
Pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowychprzed dopuszczeniem do pracydo 6 miesięcy od rozpoczęcia pracynie rzadziej niż raz na 5 latkurs, seminarium, samokształcenie kierowane – szkolenie online
Pracownicy na stanowiskach administracyjno – biurowych z nie wyższą niż trzecia kategorią ryzykaprzed dopuszczeniem do pracyzwolnienizwolnienikurs, seminarium, samokształcenie kierowane – szkolenie online
Pracownicy inżynieryjno-techniczniprzed dopuszczeniem do pracydo 12 m-cy od rozpoczęcia pracynie rzadziej niż raz na 5 latkurs, seminarium, samokształcenie kierowane – szkolenie online
Pracownicy służby BHPprzed dopuszczeniem do pracydo 12 m-cy od rozpoczęcia pracynie rzadziej niż raz na 5 latkurs, seminarium, samokształcenie kierowane – szkolenie online

Porozmawiajmy o tym jak możemy pomóc Twojej firmie

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz.

Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane do jednorazowego kontaktu, w celu odpowiedzi na zadane pytanie i nie będą przetwarzane.