Regulamin

§1. Postanowienia ogólne
1. Regulamin serwisu internetowego Art of Business, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług szkoleniowych oraz sklepu on – line z artykułami i dokumentacją BHP oferowanymi przez serwis internetowy Art of Business.
2. Usługi oferowane przez serwis internetowy Art of Business skierowane są do klienta będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), zwanego dalej „Klientem”.
3. Właścicielem i administratorem serwisu internetowego Art of Business dostępnego na stronie https://bhp.artofbusiness.info/ jest:
Paulina Armatowska Artbeat Group
ul. Księżycowa 6
83-010 Straszyn
NIP: 554-263-41-98
REGON: 340479730

zwana dalej „Art of Business”.
4. Złożenie przez Klienta zamówienia na określony produkt / usługę za pośrednictwem serwisu internetowego Art of Business oznacza zawarcie umowy Klienta z Art of Business, w tym akceptację postanowień Regulaminu.
5. Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów zawieranych przez Klienta z Art of Business za pośrednictwem serwisu internetowego Art of Business i jest dostępny na stronie Art of Business https://bhp.artofbusiness.info/regulamin

§2. Komunikacja z Klientem
1. Kontakt z Art of Business jest możliwy poprzez adres e-mail: biuro@artofbusiness.info, formularz kontaktowy na stronie https://bhp.artofbusiness.info/kontakt lub poprzez infolinię +48 609-700-666.
2. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do internetu.
3. W chwili zawarcia umowy Klient wyraża zgodę i akceptuje wystawianie, udostępnianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. Nr 249, poz. 1661).
4. Najpóźniej w chwili zawarcia umowy Klient zobowiązany jest podać aktualny adres e-mail oraz zapewnić sprawność wskazanej skrzynki pocztowej od momentu złożenia zamówienia do ostatecznego zrealizowania zamówienia. Klient powinien zagwarantować możliwość otrzymywania wiadomości mailowych od Art of Business (adresy e-mail w domenie @artofbusiness.info), w szczególności poprzez zmodyfikowanie ustawień filtru spam (lokalnie i/lub za pośrednictwem dostawcy). Podany przez Klienta adres e-mail jest ważny, aż do odwołania lub nadesłania przez Klienta powiadomienia o jego zmianie i będzie wykorzystywany do komunikacji w sprawach kolejnych zamówień.
5. Art of Business jest upoważniony, lecz niezobligowany, do wysyłania wiadomości różnego rodzaju – także wiadomości istotnej wagi wynikających ze stosunku umowy i niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy – również w inny sposób niż mailowo. W szczególności Klient nie może żądać, aby wiadomości były przekazywane telefonicznie, listownie, faxem lub za pośrednictwem innych usług telekomunikacyjnych, np. SMS, ani powoływać się na niewiedzę, jeżeli wiadomość taką drogą komunikacji nie została mu przekazana, lecz Art of Business wysłała wiadomość na adres e-mail w świetle ust. 4.
6. Domniema się, że wiadomości e-mail wysłane przez Art of Business na adres e-mail zgodnie z ust. 4, zostają odebrane przez Klienta po ich nadaniu. Art of Business ponosi odpowiedzialność za błędy w transmisji, wynikłe z przyczyn zależnych od Art of Business. Klient jest zobligowany do dostarczenia dowodu nieotrzymania wiadomości z przyczyn niezależnych od Klienta.
7. Art of Business nie jest formalnie zobligowany do informowania Klienta o brakującym, złym lub niesprawnym adresie e-mail w świetle warunków ust. 4. dopuszcza się jednak, aby Klient dostarczył dowód, że przekazanie takiej wiadomość jest technicznie wykonalne i byłoby uzasadnione.

§3. Zasady przyjmowania zleceń – zawierania umów
1. Informacje o produktach zamieszczone na stronie serwisu internetowego Art of Business, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny nie stanowią oferty handlowej, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)
2. Podawane w witrynie internetowej ceny zawierają koszt opakowania oraz podatek VAT, o ile nic innego nie wynika z potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. Zamówień mogą dokonywać wyłącznie Klienci zarejestrowani w serwisie art of business.
4. Warunkiem zawarcia umowy jest otrzymanie przez Klienta wiadomości  e-mail od Art of Business z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Umowy zawierane są w języku polskim.
5. Klient jest zobowiązany dokonać płatności za zamówioną usługę w formie przedpłaty, jedną z wybranych przez siebie form:
a. Przelew bankowy,
b. Karta płatnicza – za pośrednictwem serwisu PayU,
c. Konto PayU,
6. Art of Business zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do realizacji zamówienia lub natychmiastowego rozwiązania zawartej już umowy bez podania przyczyn.
7. Zamówienia nieopłacone lub nieprzekazane do realizacji lub odrzucone i nie wznowione lub starsze niż 30 dni są automatycznie anulowane.

§4. Terminy i tryby realizacji zamówień
1. Termin realizacji zamówienia jest naliczany od momentu pozytywnie zakończonej weryfikacji przez Art of Business. Pozytywnie zakończona weryfikacja oznacza:
a. Potwierdzenie dokonania płatności
b. Zaakceptowanie przez Art of Business
2. Jeśli pozytywnie zakończona weryfikacja nastąpi przed godziną 15.00, uznaje się, że rozpoczęcie naliczania terminu realizacji rozpocznie się następnego dnia roboczego.
3. Produkty są doręczane w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Czas dostawy nie dotyczy dni wolnych od pracy w Art of Business (soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy), jak również dni, w których firma kurierska nie świadczy usług.

§5. Przejście korzyści i ciężarów
1. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu przechodzi na Klienta w momencie wydania produktu firmie kurierskiej. W przypadku, gdy produkt jest gotowy do wysłania Klientowi, a wydanie produktu lub jego odbiór opóźnia się z przyczyn niezawinionych przez Art of Business, powyższe ryzyka przechodzą na Klienta w chwili zgłoszenia zawiadomienia o gotowości produktu do wysłania.

§6. Dane dotyczące zamawianego produktu, obowiązek sprawdzania
1. Zamówienia realizowane są przez Art of Business są wyłącznie na podstawie danych dotyczących zamawianego produktu określonych przez Klienta. Dane te muszą, zarówno pod względem formatu, jak i szczegółowej specyfikacji, odpowiadać normom opisanym w wymaganiach technicznych oraz w informacji dla Klientów. W przypadku odstępstw dotyczących formatu zamawianego produktu bądź parametrów Art of Business nie gwarantuje prawidłowego produktu.
2. Przed przekazaniem Art of Business danych dotyczących zamawianego produktu Klient zobowiązany jest do starannego sprawdzenia, czy dane te są zgodne z jego życzeniem i czy odpowiadają parametrom określonym przez Art of Business. Art of Business nie ma obowiązku sprawdzania przekazanych danych dotyczących zamówienia. Ryzyko związane z ewentualnymi wadami produktu, które powstały wskutek przekazania błędnych danych, ponosi wyłącznie Klient.
3. Klient ma zakaz wysyłania treści o charakterze bezprawnym.

§7. Tryb postępowania reklamacyjnego
1. Klient ma prawo zgłosić wadę produktu w ciągu 7 dni od jej wykrycia w drodze zgłoszenia reklamacji na adres mailowy biuro@artofbusiness.info
2. Po odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera otworzyć i sprawdzić jej zawartość. W razie stwierdzenia uszkodzeń towaru lub braków ilościowych należy sporządzić w obecności kuriera protokół uszkodzeń (dostępny u kuriera) oraz skontaktować się niezwłocznie z Art of Business. Protokół uszkodzeń sporządzony w obecności kuriera i przez niego podpisany jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia reklamacji.
3. Art of Business w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia rozpatrzy reklamację i udzieli pisemnej odpowiedzi.
4. Reklamacje dotyczące uszkodzeń powstałych w transporcie rozpatrywane są w terminie do 3 miesięcy zgodnie z regulaminem firm spedycyjnych.
5. Niewielkie różnice w odcieniach farby (tolerancja 5% wartości CIE Lab, norma ISO 12647-2) nie stanowią wady produktu.
6. Zmiany w ilości produktu nie przekraczające 5% nie stanowią wady produktu. Rozliczeniu podlega cała faktycznie dostarczona ilość produktu.
7. W przypadku, gdy dostarczony do Klienta produkt ma wady fizyczne Art of Business po zgłoszeniu reklamacji może wymienić produkt wadliwy na wolny od wad albo usunąć wady produktu. Jeśli Art of Business nie dostarczy w wyznaczonym terminie Klientowi po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji produktu wolnego od wad albo nie usunie wad produktu, Klient może odstąpić od umowy lub żądać odpowiedniego obniżenia ceny.
8. Art of Business odpowiada za zamienny lub naprawiony produkt w takim samym zakresie jak za produkt pierwotny.
9. Art of Business jest zwolniony z odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili wydania produktu oraz za wady fizyczne, które powstały po przejściu niebezpieczeństwa na Klienta, chyba że wady wynikały z przyczyny tkwiącej już poprzednio w produkcie.
10. W przypadku, gdy produkt jest częściowo wadliwy, Klient może reklamować tylko wadliwą część produktu.
11. Uprawnienia Klienta z tytułu rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie roku od wydania produktu.
12. Art of Business nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji.

§8. Odpowiedzialność Art of Business
1. Art of Business odpowiada tylko za szkodę powstałą w wyniku umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Poza tym Art of Business nie odpowiada za szkodę, która nie powstała w samym produkcie; w szczególności za utracony zysk lub inne szkody majątkowe Klienta. O ile wyłączona została odpowiedzialność Art of Business, dotyczy to również odpowiedzialności osobistej osób zatrudnionych przez Art of Business lub osób działających w jej imieniu lub na jej zlecenie.
2. Powyższe zwolnienie z odpowiedzialności cywilnej nie dotyczy odpowiedzialności za szkody związane z zagrożeniem życia lub zdrowia, uszkodzeniem ciała, które powstały wskutek umyślnego lub rażącego naruszenia obowiązków przez art of business lub osób działających w jej imieniu lub na jej zlecenie.
3. Art of Business nie ponosi odpowiedzialności za:
a. treści zawarte w pracy zamówionej przez Klienta;
b. niezgodności powstałe w wyniku nie przestrzegania przez Klienta wskazówek i warunków serwisu internetowego Art of Business zawartych w wymaganiach technicznych;
c. opóźnienia w terminie realizacji, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od Art of Business, np. przerw w dostawie energii elektrycznej lub klęski żywiołowej;
d. opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez Klienta.
e. terminowość przekazywania środków pieniężnych pomiędzy bankiem Klienta a systemem płatności;
f. jakość i terminowość przesyłek kurierskich.

§9. Zasady zarządzaniem danymi Klienta
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Art of Business zgodnie z Polityką Prywatności.
2. Serwis internetowy Art of Business zbudowany jest w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt i oprogramowanie. Wszelkie transakcje prowadzone są przy użyciu protokołów bezpiecznego połączenia SSL (Secure Socket Layer) z użyciem certyfikatu cyfrowego.

§10. Prawo właściwe, właściwość sądu, częściowa nieważność
1. Zarówno do umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Art of Business a Klientem oraz do Regulaminu stosuje się prawo polskie, z zastrzeżeniem art. 3a ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczą (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Sądem właściwym do rozstrzygania wszystkich sporów wynikających ze stosunku prawnego jest sąd właściwy dla siedziby Art of Business. Art of Business jest uprawniony do pozwania Klienta w wybranym innym sądzie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
3. W przypadku, gdy jedno z postanowień Regulaminu lub postanowienie dotyczące danej umowy okaże się lub jest nieskuteczne, nie wywiera to wpływu na skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu lub umowy.
4. Zawartość strony internetowej https://bhp.artofbusiness.info/ jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej. Prawa do serwisu internetowego Art of Business oraz treści w nim zawartych należą do Art of Business. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe są znakami zastrzeżonymi i należą do Art of Business. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony https://bhp.artofbusiness.info bez zgody Art of Business jest zabronione.

§ 11. Przepisy przejściowe
1. Zmiany w regulaminie dokonane przez Art of Business po zawarciu umowy przez Klienta, nie obowiązują go chyba że wyrazi on na to pisemną zgodę.

Koszyk
  • Koszyk jest pusty