Nasze usługi

Stały nadzór BHP

Ofe­ru­je­my usłu­gę out­so­ur­cin­gu bhp, zwią­za­ną z two­rze­niem ze­wnętrz­nej służ­by bhp w za­kła­dzie pra­cy. Sprawując stały nadzór bhp wykonujemy zadania służby bhp na podstawie art. 237.11 Kodeksu Pracy oraz współpracujemy w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej.

Nasze usługi

W ramach stałej obsługi zapewniamy

 • szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp i ppoż. dla wszystkich grup pracowników oraz pracodawców,
 • szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej
 • analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w firmie,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących bhp i ochrony przeciwpożarowej,
 • okresowe przeglądy stanu bhp,
 • audyt stanu bhp pod kątem występujących zagrożeń i niezgodności z obowiązującymi przepisami, pomoc w realizacji decyzji administracyjnych PIP, PIS,
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych bhp,
 • dokumentowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • dokumentowanie wypadków w drodze do pracy lub z pracy,
 • dokumentowanie chorób zawodowych,
 • opracowywanie zarządzeń i poleceń wewnętrznych dot. odzieży roboczej, szkoleń bhp, napoi i posiłków profilaktycznych,
 • prowadzenie wymaganych rejestrów bhp (wypadków przy pracy, czynników szkodliwych i rakotwórczych itp.),
 • ocena ergonomiczna stanowisk pracy,
 • ocena maszyn i urządzeń pod kątem minimalnych wymagań bhp,
 • przeglądy stanu ochrony ppoż. w zakładzie oraz analizy techniczne,
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
 • wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem i dostosowanie stanowisk do minimalnych wymagań w tym zakresie,
 • określenie niezgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej i prawa budowlanego.