Stały nadzór BHP

Ofe­ru­je­my usłu­gę out­so­ur­cin­gu bhp, zwią­za­ną z two­rze­niem ze­wnętrz­nej służ­by bhp w za­kła­dzie pra­cy. Sprawując stały nadzór bhp wykonujemy zadania służby bhp na podstawie art. 237.11 Kodeksu Pracy oraz współpracujemy w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej.

W ramach stałej obsługi zapewniamy:

Szkolenia

 •   szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp i ppoż. dla wszystkich grup pracowników oraz pracodawców,
 •   szkolenia pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

Obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w firmie,
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących bhp i ochrony przeciwpożarowej,
 • okresowe przeglądy stanu bhp,
 • audyt stanu bhp pod kątem występujących zagrożeń i niezgodności z obowiązującymi przepisami, pomoc w realizacji decyzji administracyjnych PIP, PIS,
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych bhp,
 • dokumentowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • dokumentowanie wypadków w drodze do pracy lub z pracy,
 • dokumentowanie chorób zawodowych,
 • opracowywanie zarządzeń i poleceń wewnętrznych dot. odzieży roboczej, szkoleń bhp, napoi i posiłków profilaktycznych,
 • prowadzenie wymaganych rejestrów bhp (wypadków przy pracy, czynników szkodliwych i rakotwórczych itp.),
 • ocena ergonomiczna stanowisk pracy,
 • ocena maszyn i urządzeń pod kątem minimalnych wymagań bhp,

 

Obsługę w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 • przeglądy stanu ochrony ppoż. w zakładzie oraz analizy techniczne,
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
 • wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem i dostosowanie stanowisk do minimalnych wymagań w tym zakresie,
 • określenie niezgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej i prawa budowlanego.

Pakiet I - BHP i P-POŻ

BHP i PPOŻ.

W ramach stałej obsługi zapewniamy:

 

Szkolenia

 •   szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp i ppoż. dla wszystkich grup pracowników oraz pracodawców,
 •   szkolenia pierwszej pomocy przedlekarskiej,

 

Obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w firmie
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących bhp i ochrony przeciwpożarowej
 • okresowe przeglądy stanu bhp,
 • audyt stanu bhp pod kątem występujących zagrożeń i niezgodności z obowiązującymi przepisami, pomoc w realizacji decyzji administracyjnych PIP, PIS,
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych bhp,
 • dokumentowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • dokumentowanie wypadków w drodze do pracy lub z pracy,
 • dokumentowanie chorób zawodowych,
 • opracowywanie zarządzeń i poleceń wewnętrznych dot. odzieży roboczej, szkoleń bhp, napoi i posiłków profilaktycznych,
 • prowadzenie wymaganych rejestrów bhp (wypadków przy pracy, czynników szkodliwych i rakotwórczych itp.);
 • ocena ergonomiczna stanowisk pracy,
 • ocena maszyn i urządzeń pod kątem minimalnych wymagań bhp,

 

Obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 • przeglądy stanu ochrony ppoż. w zakładzie oraz analizy techniczne,
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
 • wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem i dostosowanie stanowisk do minimalnych wymagań w tym zakresie,
 • określenie niezgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej i prawa budowlanego.

Zapytaj o ofertę

Pakiet II - BHP, P-POŻ, KADRY

BHP, PPOŻ., KADRY

W ramach stałej obsługi zapewniamy:

 

Szkolenia

 • szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp i ppoż. dla wszystkich grup pracowników oraz pracodawców,
 • szkolenia pierwszej pomocy przedlekarskiej,

 

Obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w firmie
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących bhp i ochrony przeciwpożarowej
 • okresowe przeglądy stanu bhp,
 • audyt stanu bhp pod kątem występujących zagrożeń i niezgodności z obowiązującymi przepisami, pomoc w realizacji decyzji administracyjnych PIP, PIS,
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych bhp,
 • dokumentowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • dokumentowanie wypadków w drodze do pracy lub z pracy,
 • dokumentowanie chorób zawodowych,
 • opracowywanie zarządzeń i poleceń wewnętrznych dot. odzieży roboczej, szkoleń bhp, napoi i posiłków profilaktycznych,
 • prowadzenie wymaganych rejestrów bhp (wypadków przy pracy, czynników szkodliwych i rakotwórczych itp.);
 • ocena ergonomiczna stanowisk pracy,
 • ocena maszyn i urządzeń pod kątem minimalnych wymagań bhp,

 

Obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 • przeglądy stanu ochrony ppoż. w zakładzie oraz analizy techniczne,
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
 • wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem i dostosowanie stanowisk do minimalnych wymagań w tym zakresie,
 • określenie niezgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej i prawa budowlanego.

 

Obsługa w zakresie prawa pracy

 • prowadzenie profesjonalnej obsługi kadrowej (akt osobowych, ewidencji czasu pracy, sporządzenie umów o pracę, wypowiedzeń oraz świadectw pracy),
 • pomoc w dostosowaniu firmy do wymogów prawa pracy i wymagań PIP,
 • opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania,
 • audyt personalny – badanie poprawności prowadzenia dokumentacji personalnej.

 

Obsługa w zakresie prawa pracy

 • doradztwo w zakresie bhp i ppoż.,
 •  doradztwo w zakresie prawa pracy,

Zapytaj o ofertę

Pakiet III - BHP, P-POŻ, RODO

BHP, PPOŻ., RODO

W ramach stałej obsługi zapewniamy:

 

Szkolenia

 • szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp i ppoż. dla wszystkich grup pracowników oraz pracodawców,
 • szkolenia pierwszej pomocy przedlekarskiej,

 

Obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w firmie
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących bhp i ochrony przeciwpożarowej
 • okresowe przeglądy stanu bhp,
 • audyt stanu bhp pod kątem występujących zagrożeń i niezgodności z obowiązującymi przepisami, pomoc w realizacji decyzji administracyjnych PIP, PIS,
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych bhp,
 • dokumentowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • dokumentowanie wypadków w drodze do pracy lub z pracy,
 • dokumentowanie chorób zawodowych,
 • opracowywanie zarządzeń i poleceń wewnętrznych dot. odzieży roboczej, szkoleń bhp, napoi i posiłków profilaktycznych,
 • prowadzenie wymaganych rejestrów bhp (wypadków przy pracy, czynników szkodliwych i rakotwórczych itp.);
 • ocena ergonomiczna stanowisk pracy,
 • ocena maszyn i urządzeń pod kątem minimalnych wymagań bhp,

 

Obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 • przeglądy stanu ochrony ppoż. w zakładzie oraz analizy techniczne,
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
 • wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem i dostosowanie stanowisk do minimalnych wymagań w tym zakresie,
 • określenie niezgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej i prawa budowlanego.

 

Obsługa w zakresie ochrony danych osobowych

 • audyt RODO
 • opracowanie dokumentacji zgodnej z ustawą o ochronie danych osobowych (Indywidualna Polityka Bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, rejestr przetwarzania danych osobowych, wzory upoważnień oraz oświadczeń dla pracowników, treści zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielanych przez klientów, wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawieranych z podmiotami trzecimi).
 • dostosowanie strony internetowej / sklepu internetowego pod względem RODO
 • stałe szkolenie pracowników z zakresu ochrony danych osobowych

Zapytaj o ofertę

Pakiet IV - BHP, P-POŻ, KADRY, RODO

BHP, PPOŻ., KADRY, RODO

W ramach stałej obsługi zapewniamy:

Szkolenia

 • szkolenia wstępne i okresowe z zakresu bhp i ppoż. dla wszystkich grup pracowników oraz pracodawców,
 • szkolenia pierwszej pomocy przedlekarskiej,

 

Obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

 • analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w firmie
 • doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących bhp i ochrony przeciwpożarowej
 • okresowe przeglądy stanu bhp,
 • audyt stanu bhp pod kątem występujących zagrożeń i niezgodności z obowiązującymi przepisami, pomoc w realizacji decyzji administracyjnych PIP, PIS,
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy,
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych bhp,
 • dokumentowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy,
 • dokumentowanie wypadków w drodze do pracy lub z pracy,
 • dokumentowanie chorób zawodowych,
 • opracowywanie zarządzeń i poleceń wewnętrznych dot. odzieży roboczej, szkoleń bhp, napoi i posiłków profilaktycznych,
 • prowadzenie wymaganych rejestrów bhp (wypadków przy pracy, czynników szkodliwych i rakotwórczych itp.);
 • ocena ergonomiczna stanowisk pracy,
 • ocena maszyn i urządzeń pod kątem minimalnych wymagań bhp,

 

Obsługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 • przeglądy stanu ochrony ppoż. w zakładzie oraz analizy techniczne,
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów,
 • wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem i dostosowanie stanowisk do minimalnych wymagań w tym zakresie,
 • określenie niezgodności z przepisami ochrony przeciwpożarowej i prawa budowlanego.

 

Obsługa w zakresie prawa pracy

 • prowadzenie profesjonalnej obsługi kadrowej (akt osobowych, ewidencji czasu pracy, sporządzenie umów o pracę, wypowiedzeń oraz świadectw pracy),
 • pomoc w dostosowaniu firmy do wymogów prawa pracy i wymagań PIP,
 • opracowywanie regulaminów pracy i wynagradzania,
 • audyt personalny – badanie poprawności prowadzenia dokumentacji personalnej.

 

Obsługa w zakresie prawa pracy

 • doradztwo w zakresie prawa pracy,
 • doradztwo w zakresie bhp i ppoż.,

 

Obsługa w zakresie ochrony danych osobowych

 • audyt RODO
 • opracowanie dokumentacji zgodnej z ustawą o ochronie danych osobowych (Indywidualna Polityka Bezpieczeństwa, Instrukcja zarządzania systemem informatycznym, rejestr przetwarzania danych osobowych, wzory upoważnień oraz oświadczeń dla pracowników, treści zgód na przetwarzanie danych osobowych udzielanych przez klientów, wzory umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawieranych z podmiotami trzecimi).
 • dostosowanie strony internetowej/ sklepu internetowego pod względem RODO
 • stałe szkolenie pracowników z zakresu ochrony danych osobowych

Zapytaj o ofertę

Koszyk
 • Koszyk jest pusty