Enter your search terms:
 

Sklep

Szkolenie dla stomatologów

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników gabinetów stomatologicznych, lekarzy, pielęgniarek, higienistek stomatologicznych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cena:

Liczba osób:1-56-1011-2021-30od 31
Cena brutto za osobę:50 zł40 zł33 zł32 zł30 zł

Ważność

Ważność

5 lat

Cel szkolenia

Cel szkolenia

Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • Kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych,
  • Oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą

Cena zawiera

Cena zawiera

  • dostęp do szkolenia
  • egzamin
  • certyfikat
  • przesyłkę
  • pomoc techniczną
  •  profesjonalne doradztwo

Ramowy program szkolenia

Ramowy program szkolenia

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a) praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

b) ochrony pracy kobiet i młodocianych,

c) wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,

d) profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

2. Postępowania w zakresie oceny zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i nie bezpiecznymi występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed tymi zagrożeniami.

3. Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk z systemami komputerowymi i innymi urządzeniami biurowymi.

4. Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (pożaru, awarii itp.), w tym zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

5. Bezpieczne i higieniczne warunki pracy w medycynie przy stosowaniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne z uwzględnieniem:

a) regulacji prawnych w zakresie ochrony pracy w polach elektromagnetycznych, podstawowych pojęć dotyczących zagadnienia,

b) źródeł promieniowania w medycynie oraz zasad ochrony pracy w polach elektromagnetycznych, środków ograniczenia narażenia pracowników na działanie pól,

c) pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego, ich interpretacji,

d) bhp przy zastosowaniu urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości

6. Prace przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie OKRESOWE BHP w formie samokształcenia kierowanego  (e-learningu), jest powszechnie obowiązującą formą nauczania.