Enter your search terms:
 

Sklep

Szkolenie dla dyrektorów i kierowników oświaty

Szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów szkół i innych osób kierujących pracownikami (kierowników, osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych). Pierwsze szkolenie okresowe na stanowiskach kierowniczych przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach kierowniczych. Szkolenie okresowe powinno być przeprowadzane nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Cena:

Liczba osób:1-67-1112-2021-30od 31
Cena brutto za osobę:80 zł75 zł70 zł68 zł65 zł

 

Ważność

Ważność

5 lat

Cel szkolenia

Cel szkolenia

Uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • Oceny zagrożeń w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
  • Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
  • Ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

Co zawiera cena

Co zawiera cena

  • dostęp do szkolenia
  • certyfikat
  • egzamin
  • przesyłkę
  • pomoc techniczną
  • konsultacje w wykładowcą szkolenia i profesjonalne doradztwo

Ramowy program szkolenia

Ramowy program szkolenia

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):
a) aktualne przepisy (z uwzględnieniem zmian), w tym dotyczące:
– obowiązków w zakresie bhp oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
– ochrony pracy kobiet i młodocianych,
– profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami,
– szkolenia w zakresie bhp,
– organizacji nadzoru i kontroli warunków pracy.

2. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi oraz ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
3. Organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, z uwzględnieniem stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe; zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy.
4. Analiza okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych oraz związana z nimi profilaktyka; omówienie przyczyn charakterystycznych wypadków przy pracy, ze szczególnym uwzględnieniem wypadków powstałych na skutek niewłaściwej organizacji pracy, oraz związanej z nimi profilaktyki.
5. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bhp (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowania bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
6. Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.
7. Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy (np. świadczenia z tytułu warunków pracy, składka na ubezpieczenie społeczne pracowników).
8. Problemy ochrony przeciwpożarowej.

Podstawa prawna

Podstawa prawna

Program szkolenia jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkolenie OKRESOWE BHP w formie samokształcenia kierowanego (e-learningu), jest powszechnie obowiązującą formą nauczania.