Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy ochrona zdrowia i życia pracowników. To właśnie pracodawca odpowiedzialny jest za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, a jego obowiązki w tym zakresie określa Kodeks Pracy

Rozdział X
Służba bezpieczeństwa i higieny pracy

Art. 23711. § 1. Pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej “służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaś pracodawca zatrudniający do 100 pracowników powierza wykonywanie zadań służby bhp pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pracodawca posiadający ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:

1) zatrudnia do 10 pracowników albo

2) zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ 2. Pracodawca – w przypadku braku kompetentnych pracowników – może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp, o którym mowa w § 1, a także specjalista spoza zakładu pracy powinni spełniać wymagania kwalifikacyjne niezbędne do wykonywania zadań służby bhp oraz ukończyć szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników tej służby.

§ 3. Pracownik służby bhp oraz pracownik zatrudniony przy innej pracy, któremu powierzono wykonywanie zadań tej służby, nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla nich następstw z powodu wykonywania zadań i uprawnień służby bhp.

§ 4. Właściwy inspektor pracy może nakazać utworzenie służby bhp, albo zwiększenie liczby pracowników tej służby, jeżeli jest to uzasadnione stwierdzonymi zagrożeniami zawodowymi.

§ 5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres działania, uprawnienia, organizację, liczebność i podporządkowanie służby bhp;

2) kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby bhp.

Jakich czynności należy dopełnić przed dopuszczeniem pracownika do pracy, jakich formalności dopilnować, jak działać, by środowisko pracy było bezpieczne?  W poniższym wpisie postaramy się omówić podstawowe kwestie dotyczące obowiązków pracodawcy w zakresie BHP, wyjaśnić trudną terminologię, omówić działania wspierające.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Pracodawca jest zobligowany spełnić obowiązki w zakresie BHP zarówno wobec pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, jak i dla tych, zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło), a także wobec osób, które w zakładzie pracy wykonują działalność gospodarczą na własny rachunek. Do obowiązków pracodawcy należy również zapewnienie bezpieczeństwa oraz ochrona życia i zdrowia wszystkich osób przebywających na terenie zakładu pracy, które niekoniecznie świadczą pracę na rzecz zakładu. Pracodawca musi zatem tworzyć środowisko pracy bezpieczne także dla  kontrahentów odwiedzających zakład pracy, czy dla organów nadzorczych.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki, zwracając szczególną uwagę na:

 •  organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewnienie przestrzegania w firmie przepisów oraz zasad w zakresie BHP,
 • usuwanie uchybień,
 • reagowanie na potrzeby w zakresie BHP oraz dostosowanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 • uwzględnianie ochrony zdrowia pracowników młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
 • zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 • zapewnienie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy.

Pracodawca zobowiązany jest poinformować pracowników o zagrożeniach związanych z wykonywaną pracą oraz o zasadach postępowania w przypadku awarii lub innych sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu pracowników.  W celu stwierdzenia, jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika, konieczne jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego
Polega ona na systematycznym badaniu wszystkich tych aspektów pracy, na podstawie których można stwierdzić, co stanowi zagrożenie na danym stanowisku i jakie działania należy podjąć w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.

Ocena ryzyka zawodowego. Możemy zrobić to za Ciebie. Zapytaj o ofertę

 

Obowiązki pracodawcy w zakresie szkoleń BHP

Każdy pracodawca musi odbyć szkolenie w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nim obowiązków. Szkolenie powinno być okresowo powtarzane. Pracodawca, który zatrudnia więcej niż 100 pracowników, tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. Natomiast pracodawca, który zatrudniania do 100 pracowników, powierza wykonywanie zadań służby BHP pracownikowi posiadającemu odpowiednie kwalifikacje. Jeżeli właściciel firmy posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP, może sam wykonywać te zadania pod warunkiem, że:

 • zatrudnia do 10 pracowników lub
 • zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Jeżeli w zakładzie pracy nie ma kompetentnych pracowników do wykonywania zadań służby BHP, pracodawca może powierzyć wykonywanie tych zadań specjalistom w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy spoza zakładu pracy.

Potrzebujesz wsparcia specjalistów? Możemy CI w tym pomóc. Zapytaj o ofertę

Zatrudnienie nowego pracownika należy poprzedzić szkoleniem w zakresie BHP, które będzie dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy. Szkolenie ma na celu przekazanie informacji oraz instrukcji związanych z wykonywaniem pracy na danym stanowisku. Szkolenie to odbywa się w czasie pracy, a jego koszty pokrywa pracodawca. Pracownik zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy potwierdza na piśmie, które należy dołączyć do części B jego akt osobowych. Szkolenia z zakresu bhp powinny być okresowo powtarzane.

Harmonogram szkoleń BHP

RODZAJ STANOWISKA PRACY WSTĘPNE PIERWSZE OKRESOWE KOLEJNE OKRESOWE
Pracownicy na stanowiskach robotniczych przed dopuszczeniem do pracy do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy nie rzadziej niż raz na 3 lata
Pracownicy na stanowiskach robotniczych, na których wystepują prace szczególnie niebezpieczne przed dopuszczeniem do pracy do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy nie rzadziej niż raz na 1 rok
Pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych i innych przed dopuszczeniem do pracy do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy nie rzadziej niż raz na 5 lat
Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami przed dopuszczeniem do pracy do 6 m-cy od rozpoczęcia pracy nie rzadziej niż raz na 5 lat
Pracownicy inżynieryjno-techniczni przed dopuszczeniem do pracy do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy nie rzadziej niż raz na 5 lat
Pracownicy służby BHP przed dopuszczeniem do pracy do 12 m-cy od rozpoczęcia pracy nie rzadziej niż raz na 5 lat

 

Potrzebujesz skolenia?

Poproś o szkolenie indywidualnePrzejdź szkolenie online

 

Obowiązki pracodawcy w zakresie środków ochrony indywidualnej

Do obowiązków pracodawcy należy również nieodpłatne zapewnienie pracownikom odzieży i obuwia roboczego, jeżeli:

 • odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu,
 • konieczne jest to ze względu na wymagania techniczne, sanitarne lub dotyczące bhp.

Pracodawca musi również zapewnić nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, w postaci środków ochrony kończyn dolnych, środków ochrony kończyn górnych, środków ochrony głowy, twarzy i oczu, środków ochrony słuchu czy też układu oddechowego.

Potrzebujesz środków ochrony indywidualnej? Przejdź do sklepu
Po wyposażeniu pracownika w środki ochrony indywidualnej należy opracować normy przydziału środków oraz zapewnić, aby użytkowane przez pracowników środki  i obuwie robocze miały odpowiednie właściwości ochronne i użytkowe.

Latest comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Koszyk
 • Koszyk jest pusty